Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Pravidla naší školy

Pravidla naší školy

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vydal: Mateřská škola Zdounky, okres Kroměříž
Schválil: ředitelka školy – Miroslava Zbořilová
Účinnost: od 1.1. 2018 
Závaznost: Směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zdounky,okres Kroměříž stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovený počet dětí pro 3 třídy.

1. Děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky./ tyto děti se přijímají přednostně podle § 34zákona č. 561/2004 Sb., školský ztákon, v platném znění/.

2. Děti jejichž rodiče mají trvalé bydliště ve Zdounkách a obcích patřících ke Zdounkám – dle vyhlášky o spádovosti obcí/Nětčice, Těšánky, Divoky, Cvrčovice a další vesnice – Milovice, Soběsuky, Skržice/  
                     
3. Děti, které k 31.8. 2018 dovrší 4 let a děti, které k 31.8. 2018 dovrší 3 let. 

4. Sourozenec dítěte, který se bude ve škol. roce 2018-2019 vzdělávat v naší MŠ.

Mladší děti mohou být přijaty, pouze pokud bude volné místo v MŠ a dítě dovrší 3 let do 31. 12. 2018.
 
Během školního roku může být dítě přijato, pokud je volné místo.

 

 

 

.

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání – školné

Základní částka pro měsíce září 2018 až červen 2019 je stanovena na 250,- Kč za měsíc. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a má potvrzení od lékaře o nemoci, je základní částka snížena na polovinu tj. 125,- Kč.  Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v měsíci / z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte/, je základní částka stanovena v plné výši na 250,- Kč.

Zákonní zástupci nových dětí budou seznámeni se stanovenou výší školného při zápisu a  na zahajovací schůzce, která se bude konat 11. 9. 2018. 
Způsob úhrady školného:
Školné hradí zákonný zástupce dítěte převodem na účet školy. Školné je splatné za kalendářní měsíc od 10tého do 15. dne příslušného měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí školné, může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (§ 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb.).

Cena stravného:

Věková skupina 3 až 6 let:

Přesnídávka 8 Kč
Oběd 20 Kč
Odpolední svačinka 7 Kč
Celý den 35 Kč

Věková skupina 7 až 11 let /děti, které od 1.9. 2018 do 31.8. 2019 dosáhnou věku 7 let/:

Přesnídávka 8 Kč
Oběd 23 Kč
Odpolední svačinka 7 Kč
Celý den 38 Kč

Rodiče budou stravu hradit převodem z vlastního účtu na účet školy od 10-tého do 15-tého dne v měsíci /vždy za uplynulý měsíc/.

Školní řád v pdf formátu naleznete zde