Mateřská škola Zdounky, okres Kroměříž

Kdo jsme

Mateřská škola Zdounky, okres Kroměříž

Jsme mateřská škola s dlouholetou tradicí a rodinnou atmosférou. Vycházíme z tradičního pojetí mateřské školy. Jsme otevření moderním trendům ve výchovně-vzdělávacím procesu.

Pracujeme systematicky, podle schváleného školního vzdělávacího programu „Pohodou ke zdraví“, který jsme si vytvořili na míru.

Naše mateřská škola podporuje u dětí i svých zaměstnanců zdravý životní styl ve třech základních oblastech:
- výživa a pohybové aktivity
- zdravé a přátelské mezilidské vztahy
- environmentální činnosti

Našim cílem jsou šťastné a spokojené děti, vybavené klíčovými kompetencemi, připravené pro nástup do základní školy, empatické, vnímavé a tolerantní ke svému okolí a přírodě.

Mateřská škola Zdounky nabízí:

- bezpečné prostředí a vstřícnou atmosféru
- individuální přístup, respekt k potřebám dětí
- vzájemnou spolupráci, otevřenost, komunikaci
- profesionální přístup všech zaměstnanců
- třídy vybavené kvalitními hračkami a didaktickými pomůckami
- každodenní pohybové aktivity (vycházky, pobyt na školní zahradě s dětským hřištěm, pohybové chvilky atd.)
- činnostní učení, učení prožitkem
- adaptační program pro nové děti
- široké spektrum aktivit pro všechny děti - divadla, koncerty, sportovní akce, tvůrčí činnosti, zapojení do projektů, tradiční akce, …
- nadstandardní aktivity - plavecká přípravka, logopedická prevence, akce ve spolupráci se ZŠ Zdounky, Noc s Andersenem, výlety, Kuchyně bez hranic, Kutílek, Všeználek …
- rodičům a rodinným příslušníkům možnost zapojit se do společných akcí MŠ spolu s dětmi
- konzultace s učitelkami dle potřeb
- možnost návštěvy školy - Den otevřených dveří
- spolupráci se zájmovými organizacemi a spolky v obci a okolí
- možnost praxe studentů pedagogických škol a jejich odborné vedení
- podíl na autoevaluaci školy

a mnoho dalšího …


Spolupracujeme

Obec Zdounky

Obec Zdounky


Obec Zdounky je zřizovatelem Mateřské školy Zdounky, okres Kroměříž. Škole poskytuje finanční prostředky na provoz, stará se o údržbu zahrady. Vzájemně spolupracujeme a podílíme se na akcích pořádaných obcí nebo naopak mateřskou školou.

Dům kultury Zdounky

Dům kultury Zdounky


Nabídka kulturních akcí, kina, divadla vhodným způsobem doplňuje naši výchovně-vzdělávací činnost.

ZŠ Zdounky

ZŠ Zdounky


Cílem vzájemné spolupráce mezi mateřskou a základní školou ve Zdounkách je usnadnit dětem přechod z předškolního zařízení do školních lavic. Naše spolupráce je založena na vzájemných návštěvách a společných projektech. Děti tak mají příležitost poznat nové prostředí i paní učitelky a nastávající změna tak pro ně není strašákem.

Místní knihovna Zdounky

Místní knihovna Zdounky


Rozvoj jazykových a čtenářských dovedností je jednou ze základních oblastí, které se nám ve spolupráci s místní knihovnou daří realizovat.

ZUŠ Zdounky

ZUŠ Zdounky


Společným jmenovatelem naší spolupráce je snaha o rozvoj nadání dětí už od nejútlejšího věku.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž


Studentům a studentkám pedagogických škol a fakult umožňujeme u nás v mateřské škole vykonání souvislé pedagogické praxe, která je důležitou průpravou při přípravě na povolání učitelského zaměření.