Projekty

Šablony 1- OP JAK v MŠ Zdounky

Projekt bude realizován od 1.9. 2022 do 31. 8. 2024. Cílem projektu bude rozvíjení inovativního vzdělávání v mateřské škole, realizování komunitních a osvětových setkání pro rodiče a širokou veřejnost a podpora vzdělávání a profesního růstu pracovníků MŠ.

Obrázek

Fíha Dýha

Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání. Děti se seznamují s přírodním materiálem dýhy a tvoří z něho. Do projektu je zapojena celá mateřská škola.

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností u dětí v mateřských školách (od 3 do 6 let), záštitu nad ním převzalo MŠMT a Svaz měst a obcí (SMOČR). Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.
V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.
Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.
Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky v okolí.
Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.
Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku.
V roce 2023/2024 se do projektu přihlásila třída Berušek a Zajíčků.

Obrázek

Celé Česko čte dětem

Celorepublikový projekt zaměřený na podporu rozvoje čtení a čtenářství u dětí. Jsou do něj zapojeny všechny třídy MŠ Zdounky.

V naší školičce běží projekt v několika rovinách:
- pravidelné předčítání z dětských a pohádkových knížek při odpoledním odpočinku
- předčítání krátkých příběhů a pohádek v rámci výchovně – vzdělávací činnosti (slouží často jako motivace k určité aktivitě, předchází, prolíná nebo dokresluje pobírané téma, případně navazuje jako reakce na určitou situaci, se kterou je třeba dále pracovat; ke čtenému příběhu se dále přidružují aktivity pohybové, hudební, výtvarné nebo pracovní)
- Noc s Andersenem
- výroba záložky do knížky
- výstava knížek
- dramatizace pohádky podle literární předlohy
- recitace básní a veršovaných příběhů
- předčítání knížek hosty
- knížky jako dárek pro vycházející děti
- vytváření vlastní "knihy"
- spolupráce s Místní knihovnou ve Zdounkách

atd.

Obrázek

Zdravý úsměv

Preventivní program zubní hygieny vedený naším dlouholetým spolupracovníkem p. Forejtem. Myška Elinka naučí děti správně se starat o svoje zoubky, aby byly silné, zdravé a bílé jako perličky. Vysvětlí jim, jak se zoubky můžou zkazit, když se o ně nebudeme starat a jak je důležité chodit na preventivní prohlídky k panu zubaři. V rámci projektu Zdravý úsměv si v naší mateřské škole děti každý den po obědě čistí zoubky před odpoledním odpočinkem.

Obrázek
Obrázek