ZÁPIS

Zápis

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024/2025


Zápis do předškolního vzdělávání v Mateřské škole Zdounky, okres Kroměříž, se sídlem Zdounky 28, 768 02 Zdounky,
se uskuteční 9. května 2024 od 14.00 do 17.00 hodin v kanceláři školy.

K zápisu je nutné doložit:
1. Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem.
2. Kopii rodného listu dítěte
3. Dokument k seznámení s kritérii přijetí stvrzený podpisem.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude možné podávat mateřské škole:
1. Osobně, dne 9. května 2024 od 14.00 do 17.00 hodin
2. Poštou (směrodatné je datum doručení do školy)
3. Elektronicky - datovou schránkou, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (směrodatné je datum doručení do školy)

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Zdounky, okres Kroměříž pro školní rok 2024/2025:
1. Dítě, které má trvalý pobyt ve Zdounkách a v příslušném školském obvodu MŠ (Cvrčovice, Nětčice, Divoky, Těšánky, Soběsuky, Milovice, Skržice). (6b)
2. Dítě, které do 31. 8. 2024 dovrší věk 5 let. (5b)
3. Věk dítěte 4 roky dosažené k 31. 8. 2024 (4b)
4. Věk dítěte 3 roky dosažené k 31. 8. 2024 (3b)

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší). Pokud dojde ke shodě v datu narození, budou dále řazeni abecedně.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Dítě z jiného školského obvodu nebo dítě mladší může být přijato, pokud bude volná kapacita. Na přijetí dítěte mladšího tří let ale není podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 1 právní nárok.

U žadatelů mladších 3 let nebo dětí nespádových rozhodne v případě volné kapacity o přijetí losování za přítomnosti zřizovatele.

Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí narozených od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Bližší informace na telefonu: 739 288 491, e-mail: mszdounky@email.cz

Termín zápisu je jednotný i pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) nebo dětem, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

Žádost o přijetí může podat:
• zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec, viz informace MPSV, str. 2-3 a příloha č. 1);
• zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).

K žádosti je nutné přiložit:
• vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
• doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
• místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
• potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2024 věk 5 let).