Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Organizace školního roku

Provozní doba

Provozní doba Mateřské školy Zdounky je od 6.30 do 16.00 hodin.
Příchod dětí do MŠ od 6.30 do 8.15 hodin, po předchozí domluvě i v jiný čas. Budova je po celou dobu provozu z bezpečnostních důvodů uzamčena, pro vstup zvoňte na jednotlivé třídy.

Odchod dětí domů po obědě v době od 12.00 hod. do 12.30 hod.

Odpoledne odchod dětí v době od 14.15 do 16.00 hodin.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

Zákonní zástupci (pověřené osoby) bezprostředně po vyzvednutí dítěte opouští veškeré prostory školy a školní zahrady.

Školné v MŠ

Školné v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 250,- Kč měsíčně pro dané období (září 2020 – červen 2021).
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Osvobozen od úplaty:
a) je zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy (týká se i dětí s odkladem školní docházky)
b) je zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek (skutečnost prokáže) zákon č.117/1995Sb.
c) je fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže) zákon č. 117/1995 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání nevzniká, pokud je celý měsíc MŠ uzavřena.
Úplata za předškolní vzdělávání se provádí převodem na účet školy (č.ú. 181685909/0300), případně vložením částky na účet MŠ formou poštovní poukázky, do 15. dne příslušného měsíce.