Výchovně vzdělávací oblast

Projekty

Šablony 1- OP JAK v MŠ Zdounky

Projekt bude realizován od 1.9. 2022 do 31. 8. 2024. Cílem projektu bude rozvíjení inovativního vzdělávání v mateřské škole, realizování komunitních a osvětových setkání pro rodiče a širokou veřejnost a podpora vzdělávání a profesního růstu pracovníků MŠ.

Obrázek

Fíha Dýha

Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání. Děti se seznamují s přírodním materiálem dýhy a tvoří z něho. Do projektu je zapojena celá mateřská škola.

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností u dětí v mateřských školách (od 3 do 6 let), záštitu nad ním převzalo MŠMT a Svaz měst a obcí (SMOČR). Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.
V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.
Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.
Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky v okolí.
Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.
Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku.
V roce 2023/2024 se do projektu přihlásila třída Berušek a Zajíčků.

Obrázek

Celé Česko čte dětem

Celorepublikový projekt zaměřený na podporu rozvoje čtení a čtenářství u dětí. Jsou do něj zapojeny všechny třídy MŠ Zdounky.

V naší školičce běží projekt v několika rovinách:
- pravidelné předčítání z dětských a pohádkových knížek při odpoledním odpočinku
- předčítání krátkých příběhů a pohádek v rámci výchovně – vzdělávací činnosti (slouží často jako motivace k určité aktivitě, předchází, prolíná nebo dokresluje pobírané téma, případně navazuje jako reakce na určitou situaci, se kterou je třeba dále pracovat; ke čtenému příběhu se dále přidružují aktivity pohybové, hudební, výtvarné nebo pracovní)
- Noc s Andersenem
- výroba záložky do knížky
- výstava knížek
- dramatizace pohádky podle literární předlohy
- recitace básní a veršovaných příběhů
- předčítání knížek hosty
- knížky jako dárek pro vycházející děti
- vytváření vlastní "knihy"
- spolupráce s Místní knihovnou ve Zdounkách

atd.

Obrázek

Zdravý úsměv

Preventivní program zubní hygieny vedený naším dlouholetým spolupracovníkem p. Forejtem. Myška Elinka naučí děti správně se starat o svoje zoubky, aby byly silné, zdravé a bílé jako perličky. Vysvětlí jim, jak se zoubky můžou zkazit, když se o ně nebudeme starat a jak je důležité chodit na preventivní prohlídky k panu zubaři. V rámci projektu Zdravý úsměv si v naší mateřské škole děti každý den po obědě čistí zoubky před odpoledním odpočinkem.

Obrázek
Obrázek

Nadstandardní aktivity

Preventivní vyšetření zraku

Preventivní vyšetření zraku dětí přístrojem Plusoptix v Mateřské škole Zdounky. Zajišťuje Prima Vizus, o.p.s.,
nestátní zdravotnické zařízení. Bližšší informace o způsobu vyšetření na www.primavizus.cz
V mateřské škole ve Zdounkách bývá realizováno pravidelně na podzim, rodiče jsou o nabídce vyšetření včas informováni.

Kulturní programy, divadelní představení

Kulturní a vzdělávací programy, divadelní představení apod. jsou zajišťovány minimálně jednou měsíčně formou návštěv externistů přímo u nás v mateřské škole nebo návštěvou Domu kultury apod. O jednotlivých aktivitách Vás předem informují p. uč. ve třídách. Informace je rovněž zveřejněna na nástěnkách a webových stránkách školy.

Logopedická prevence

Plán logopedické podpory v MŠ Zdounky

Návštěva pracovnic SPC Veslařská v mateřské škole - vyšetření dětí s vadami řeči - termín bude upřesněn.

Předplavecký výcvik a saunování

Probíhá v Aquacentru Zdounky. Zahájení je plánováno na duben 2023.

Kurz probíhá pod vedením lektorky Aquacentra Zdounky a v doprovodu min. 2 učitelek z MŠ.
Bazén je naplněn slanou vodou, má teplotu 32°C.
Skupinka dětí v bazénu - max. 10 dětí, lektorka a učitelka.
Sauna – vyhřátá na 70°C, doprovod učitelky.

U dětí se při kurzu zaměřujeme na osvojení základních plaveckých dovedností:
• plavecké dýchání
• plavecká poloha, vznášení, splývání
• pády a skoky do vody
• orientace ve vodě
• základní plavecké způsoby

Hlavním cílem kurzu je adaptace na vodu a zbavení se pocitu strachu z vody.

Zásady dětského saunování
Pokud má být dětské saunování bezpečné a příjemné, pak je nutno dodržet následující pravidla:
1. Dítě by mělo chodit do sauny dobrovolně. Když nechce, nemá smysl ho nutit.
2. V sauně by mělo strávit třetinu doby, kterou zde stráví zdravý dospělý. Dítě do 5 let by nemělo strávit v sauně déle než 4 minuty. Starší děti zde mohou zůstat až 7 minut.
3. Děti by měly být v sauně pouze na nejspodnější izotermě, kde je nejnižší teplota.
4. Dětská sauna je vyhřátá pouze na 70°C nebo i méně.
5. Během doby saunování sledujeme dítě, zda se mu dobře dýchá, a jestli příliš nečervená.
6. Pečlivě kontrolujeme čas, strávený v sauně.
7. U dětí dojde snáze k dehydrataci než u dospělých. Dohlížíme proto na to, aby dítě dostatečně pilo. Podávané nápoje mají pokojovou teplotu, příliš chladné nápoje by mohly dítěti způsobit zdravotní problémy.
8. Před opuštěním sauny dbáme na to, aby mělo dítě důkladně osušené vlasy.

Cvičení obratnosti – „Pružinky“

Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, ke kterému sportovní aktivity a cvičení neodmyslitelně patří. Snahou je seznámit děti s různorodými sportovními aktivitami, vzbudit u nich zájem, vést je k smysluplnému trávení volného času, podpořit jejich nadání, zvýšit fyzickou kondici, obratnost, sílu a vytrvalost. Děti si vyzkouší cvičení na tělocvičném nářadí, prvky z atletiky, gymnastiky, jógy, zahrají si kolektivní sportovní hry, procvičí jízdu na koloběžkách apod. Cvičení probíhá ve třídách v MŠ nebo venku na dětském hřišti, od října roku 2022/2023 budeme navštěvovat tělocvičnu na II. stupni ZŠ.
Berušky sudé týdny - středa 9.30 - 11.00 hodin
Sluníčka liché týdny - středa 9.30 - 11.00 hodin

Zdravé pískání

Hrajme na dětské pětidírkové zobcové flétny podle unikátní metodiky „Flautoškolka“. Metodika je založena na hravých aktivitách, kdy se dítě nenásilnou formou a bez not naučí hrát několik známých lidových písniček. Cílí na prožitek a radost z muzicírování, nikoliv na výkon. Pětidírková flétna je menší než klasická zobcová flétna a celá její konstrukce je lépe uzpůsobena dětské ruce.
Metodickou podporu této aktivity zajišťuje pedagog ZUŠ Zdounky.
Zahájení je plánováno na říjen 2022.

Pedagogické praxe

Studentům a studentkám pedagogických škol a fakult umožňujeme u nás v mateřské škole vykonání souvislé pedagogické praxe, která je důležitou průpravou při přípravě na povolání učitelského zaměření. Budoucí kolegy se snažíme pro práci s dětmi vhodně namotivovat a předat jim něco z našich bohatých zkušeností.